• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Ny reguleringsplan for veien mellom Gramstad og Dale

Planarbeidet med trafikksikring gjennom Gramstad nærmer seg avslutningen. Det er bare små detaljer som gjenstår før det foreligger en endelig godkjenning fra Statens Vegvesen.
Videre er det lagt ned en mengde arbeid i prosessen med støyskjerming og grunnerverv på Gramstad. Det vil i disse dager bli sendt ut invitasjon til et grunneiermøte som vil bli avholdt i lokalene til Hana Idrettslag 8. januar 2014. her vil Matricula presentere seg selv og prosessen med grunnerverv som skal gjennomføres. Denne prosessen vil pågå utover våren, til vi forhåpentligvis får signert avtaler med alle involverte grunneiere. Det samme med de som blir berørt av støyskjerming.

Når det gjelder veien, FV 317, mellom Gramstad og Dale, pågår det nå en prosess med omregulering av denne veien. Grunnlaget og grunnundersøkelsene som var gjort i forkant av den vedtatte reguleringsplanen, viste seg å ikke holde mål. For å få til sykkelstien inn til Dale, må denne legges på den eksisterende veien, og selve veien flyttes lenger inn i skråningen mot Dalsnuten. Dette medfører en stor mengde arbeid fra flere instanser. Grunnundersøkelser er allerede utført av Multiconsult, og blir i disse dager analysert. Videre skal det trekkes nye linjer for skråningsutslag, og disse må sammenholdes med de registreringer som Ecofact har gjort når det gjelder funn av sjeldne arter. Og hvordan dette påvirkes av den nye veiføringen.

Det nye reguleringsarbeidet er meget positivt estimert til å kunne avsluttes i løpet av sommeren 2014. Deretter vil planen forhåpentlig godkjennes i løpet av høsten.
Det jobbes også aktivt med Sandnes kommune for å få til en utbyggingsavtale, som er delt i tre deler: Trafikksikring på Gramstad, Pime´s området og FV 317 mellom Gramstad og Dale. Dette må til for at omreguleringen av veien ikke skal forskyve resten av prosjektet. Dale Eiendomsutvikling er avhenging av en utbyggingsavtale for å starte byggearbeidet. Videre kan ikke Sandnes kommune signere en avtale på et ”område” (FV 317) som ikke er ferdig regulert. Dermed er det avgjørende at vi får en utbyggingsavtale på det som omhandler trafikksikringen på Gramstad, uavhengig av veien. Videre er det i rekkefølgekravene beskrevet at trafikksikringen i Gramstad skal være tilfredsstillende gjennomført, innen det kan startes noe arbeid på Dale (riving av eksisterende bygg).