• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Trygg ferdsel for myke trafikanter

SISTE NYTT: 4. september 2012 - Bystyret i Sandnes vedtok detaljreguleringsplanen for sykkel- og gangsti mellom Gramstad og Dale!


"Tenk deg å kunne sykle trygt fra Sandnes til daleområdet for så å benytte seg av de mange turmulighetene her inne! Vi har planer om å etablere en gang- og sykkelvei fra Gramstad og inn til Dale. Samtidig vil vi også oppgradere adkomstveien til Dale, slik at den tåler den økte trafikken. Da vil hele strekningen mellom Sandnes og Dale være godt tilrettelagt for myke trafikanter", sier vår daglige leder i sitt intervju til Sandnesposten i juni 2012.
 

Formålet med reguleringsplanen er et rekkefølgetiltak som følge av PIME`s i tilknytning til FV317 fra Gramstad til Dale, samt tilrettelegging for utvikling av frilufts- og badeliv i Holmavika.Gang- og sykkelvegen vil få en bredde på 3 meter, med en 1-meter bred kantsteinrabatt (i utgangspunktet uten rekkverk) ihht Statens vegvesen sykkelhåndbok (233).

Gang- og sykkelvegen skal følge vegvesenets håndbok for universell utforming (278), der hvor ikke annet er angitt på illustrasjon. Avvik tillates der veglinjen er stiplet.

Her er noen få eksempler på hvordan man ser for seg løsninger på en sykkel- og gangsti på naturens premisser. (Last ned mer detaljert beskrivelse her.)
 

 

Anleggsarbeid
Vernede områder og kulturminner vil bli beskyttet under arbeidet med veien. Utbedring og opparbeiding av gang- og sykkelvei skal utføres etter tekniske planer godkjent av ansvarlig myndighet. 

Utsiktsareal 
Kan tilrettelegges med enkle installasjoner som framhever denne funksjonen. Tilretteleggingstiltak skal være universelt utformet.

Parkering
Avkjørsel til parkeringsplassen skal planlegges i tråd med vegnormalen (Statens vegvesen håndbok 017) hva angår frisikt og svingradier. Tekniske planer for avkjørselen skal godkjennes av Statens vegvesen.

Utbedring og opparbeiding av parkeringsareal skal utføres etter tekniske planer godkjent av ansvarlig myndighet. Parkeringsplass skal være universelt utformet, og ha 5% parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Det skal etableres forstøtningsmurer av naturstein mellom parkeringsplassen og badeområdet, og eventuelt parkeringsplassen og gang- og sykkelvegen-

Det er med forventning vi imøteser utviklingen av området og stien, som vi tror det vil være til stor glede for alle besøkende og fastboende.